حضور رئیس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در جلسه  کارگروه تدوین استانداردهای صلاحیت حرفه ای حوزه زراعت

دومین برنامه کارگروه تدوین استانداردهای صلاحیت حرفه ای حوزه زراعت با حضور دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان نمایندگان موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان فنی و حرفه ای کشور، پژوهشگران و کارشناسان منتخب در واحد آموزشی شهید حاجی کریمی گرگان برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر فرجی رئیس مرکز ضمن خیر مقدم گویی به مهمانان، به اهمیت آموزش های کاربردی اشاره و افزود یکی از اولویت های مهم در سرمایه گذاری های آموزشی، توسعه و گسترش آموزش های مهارت محور بوده و این مهم نیز از سوی نهادهای ذی ربط بین المللی مانند سازمان جهانی کار و یونسکو به منزله یک استراتژی مهم به کشورهای در حال توسعه توصیه می شود.

دکتر فرجی سرمایه های انسانی را به عنوان با ارزش ترین منابع سازمانی دانسته که به هر سازمان معنا و مفهوم بخشنده و زمینه تحقق اهداف سازمانی را فراهم می‌کند. وی یکی از مزایای مرکز تحقیقات و آموزش گلستان را داشتن نیروهای متخصص (محقق و مدرس) دانسته که در کنار یکدیگر اهداف و برنامه های سازمانی را پیگیری می نمایند.

در ادامه دکتر پطرودی مسئول گروه بهسازی و برنامه ریزی درسی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی به تصویب قانون نظام جامع آموزش تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی اشاره و افزود بر اساس قانون فوق الذکر تدوین استاندارهای آموزش شایستگی حرفه ای در حوزه کشاورزی به موسسه آموزش و ترویج کشاورزی واگذار گردید که در طی ماههای اخیر کارگروههای مختلفی با حضور نمایندگان سازمان فنی و حرفه ای و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برگزار  و مقرر گردید به دلیل توانمندی استان گلستان در بحث نیروی انسانی متخصص، استاندارهای حوزه زراعت توسط مرکز تحقیقات استان گلستان تدوین گردد.

پاسخ دهید