برگزاری جلسه کمیته فنی بخش تحقیقات زراعی باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گلستان

جلسه کمیته فنی چغندر قند بخش تحقیقات زراعی باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ در دفتر بخش برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این نشست که با حضور دکتر فرجی رییس، دکتر کیانی معاون پژوهشی، دکتر مختار پور رییس و گروهی از محققان بخش تحقیقات زراعی و باغی و محققان بخش های تحقیقات خاک و آب و گیاهپزشکی و ایستگاه تحقیقات گنبد انجام شد با توجه به دستاوردهای سالجاری این محصول در ایستگاه های مرکز، در خصوص بروندادهای تحقیقاتی این حوزه و تصمیمات پیرامون کشت سال آینده چغندر گفتگو و تصمیم گیری شد.

پاسخ دهید