برگزاری جلسه کمیته فنی بخش تحقیقات زراعی باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گلستان با موضوع چغندر قند

جلسه کمیته فنی چغندر قند بخش تحقیقات زراعی باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان جهت بررسی مسائل و راهکارهای پژوهشی در رابطه با چغندر قند و امکان سنجی افزایش یا کاهش سطح زیر کشت آن در استان در تاریخ مهر ماه ۱۳۹۹ در دفتر بخش برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این جلسه دکتر یاراحمدی به عنوان مجری طرح های چغندر قند بخش زراعی باغی ارایه ای در رابطه با وضعیت چغندر قند در ایران و استان گلستان، وضعیت سطح زیر کشت این محصول در کشور و استان، ارقام موجود این محصول، میزان پتانسیل و میانگین عملکرد محصول، نیاز کشور و میزان واردات و قیمت تمام شده و مزیت و مشکلات این محصول در کشور و منطقه و میزان سودآوری و درآمد زائی آن نسبت به سایر محصولات رقابتی منطقه برای اعضای کمیته ارائه کرد و سپس اعضا در رابطه با مسائل مختلف این محصول با هم به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در پایان پیشنهاد شد که در رابطه با مسائلی چون آفات و بیماری های مهم این محصول، میزان آب مصرفی، وضعیت زمین و خاک پس از برداشت آن  درسنوات بعد، مسائل پس از برداشت و انتقال آن به کارخانه و مسائل دیگر این محصول اطلاعات لازم دریافت تا در جلسات بعدی مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

پاسخ دهید