نمونه برداری و تحلیل نتایج آزمایشگاهی به همت کارشناسان واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

نمونه برداری و آنالیزهای آزمایشگاهی از پارت های بذری و تحلیل نتایج توسط کارشناسان واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در مهر و آبان ۹۹ بعمل آمد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، مهندس مهرناز مهرآور مسئول واحد ثبت و گواهی بذر و نهال این مرکز در این خصوص عناوین این برنامه ها را در مهر و آبان ۹۹ این چنین بیان نمود.

·  نمونه گیری از ۲ پارت های بوجاری شده باقلا شرکت پیشگامان کشت پایدار و ۲ نمونه باقلا شرکت مینوبذرگلستان انجام و نمونه کاری و اطمینان به آزمایشگاه واحد استانی ارسال و آنالیز آزمایشگاهی بر روی آنها انجام شد و پس از تأیید آزمایشگاهی مهرزنی انجام شد.

·  نمونه گیری از ۲پارت بوجاری شده نخود شرکت مینوبذر گلستان انجام و نمونه کاری و اطمینان به آزمایشگاه ستاد موسسه ارسال گردی و پس از تأیید مهرزنی توسط همکاران واحد استانی انجام شد.

·   نمونه گیری از پارت های بوجاری شده گندم و جو جهت آنالیز آزمایشگاهی انجام و نمونه کاری و اطمینان به آزمایشگاه واحد استانی ارسال گردید (نمونه گیری ادامه دارد).

·   صدور گواهی پارت های تأیید شده گندم و جو و نظارت بر مهرزنی پارتها با حضور کارشناسان واحد ثبت و گواهی بذر و نهال استان گلستان به صورت مستمر در حال انجام می باشد.

·   کیسه گیری و آماده کردن نمونه های اطمینان بذور گندم و جو بوجاری شده شرکت های تولید کننده استان گلستان جهت نگهداری در اتاق رزرو به مدت یک فصل زراعی صورت گرفت.

پاسخ دهید