برگزاری کارگاه آموزشی گیاه سویاتوسط پژوهشگران مرکز تحقیقات وآموزش گلستان در شهرستان علی آباد

کارگاه آموزشی انتقال یافته های تحقیقاتی مرتبط با گیاه سویا توسط پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که جهت کشاورزان و کارشناسان مراکز خدمات در مسجد پیچک محله علی آباد انجام شد مهندس محسن باقری و دکتر معصومه یونس آبادی و مهندس مریم غزاییان اعضای هیات علمی و پژوهشگران این مرکز درراستای پوشش بهینه طرح ۲۰۰ هکتاری سویا در استان و باهدف اجرای سایتهای الگویی سویا به منظور بهره برداری کشاورزان منطقه، آخرین دستاوردهای تحقیقاتی این حوزه را در اختیار کارشناسان و تولید کنندگان بخش قرار دادند.
شایان ذکر است در طی فصل رشد، سایتهای فوق مورد بازدید مدام محققین و کارشناسان بخش اجرا قرار گرفته و توصیه ضروری به کشاورزان ارایه می شود.

پاسخ دهید