ارایه دستاوردهای علمی پژوهشگر بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در کارگاه های آمورشی تولید بذر سویا

دکتر علیرضا کیانی پژوهشگر بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در کارگاه های آمورشی تولید بذر سویا، آخرین دستاوردهای علمی خود را اریه داد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، این همایش در قالب کارگاه آموزشی – ترویجی تولید بذر سویا در شهرستان علی آباد انجام شد و به همت مدیریت ترویج و اداره پنبه و دانه‌های روغنی و با همکاری پیمانکاران بذری سویا برگزار شد.
در این همایش دکتر علیرضا کیانی عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی این مرکز به عنوان یکی از سخنرانان شرکت داشت و در خصوص مسایل مرتبط با مدیریت آبیاری سویا مطالبی مهمی را ارایه نمود.
مواردی که در این سخنرانی ارایه شد شامل:
– برنامه‌ریزی آبیاری سویا
– شرایط عمومی رشد سویا
– آشنایی با مراحل رشد سویا
– تعیین زمان آبیاری سویا
– تصمیم گیری برای اولین آبیاری
– مراحل حساس به آب، نیاز آبی سویا در استان گلستان
– تنظیم زمان آبیاری
– فواصل آبیاری سویا در روش‌های مختلف آبیاری
– آبیاری سویا در شرایط کمبود آب
– تصمیم‌گیری برای قطع آبیاری
– تجربیاتی از چند نتایج پژوهشی
در پایان نیز در گفتگوی دو طرفه با کارشناسان و سویاکاران در خصوص مسایل مرتبط با آبیاری سویا به بحث و تبادل نظر پرداختند.

پاسخ دهید