برگزاری جلسه کمیته فنی کشاورزی حفاظتی استان با حضور همکاران مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

همکاران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در جلسه کمیته فنی کشاورزی حفاظتی استان حضور فعال داشتند.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان، سازندگان ادوات کشاورزی و کارشناسان مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی گلستان، در محل سالن قدس سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد دکتر ابوالفضل فرجی معاون پژوهش و فناوری، دکتر محمد اسماعیل اسدی و مهندس حمیدرضا صادق نژاد پژوهشگران بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی این مرکز نیز حاضر بودند و در خصوص مسایل مبتلا به این حوزه با توجه به نوع وظیفه مندی همکاران مرکز در این موضوع و همچنین برنامه ها و سیاست های سازمان بحث و گفتگو شد و در خصوص راهکارهای گسترش و ترویج این مهم و بکار گیری تجربیات این روش در استان گلستان نیز نظرات این مرکز ارایه شد.

photo_2016-08-29_09-42-50

پاسخ دهید