آرشیو روزانه: ۳ اسفند ۱۳۹۴

برگزاری نخستین جلسه تیم پایش و پیش آگاهی گیاهپزشکی استان با حضور پژوهشگران بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات وآموزش گلستان

نخستین جلسه تیم پایش و پیش آگاهی گیاهپزشکی (شبکه مراقبت) استان با حضور پژوهشگران بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات وآموزش ...

ادامه مطلب »

ارایه آخرین یافته های علمی توسط پژوهشگران بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات وآموزش گلستان درکارگاه آموزشی وترویجی علف های هرز و آفات گندم و جو

پژوهشگران بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان آخرین یافته های علمی روش­های شناسایی و ...

ادامه مطلب »