بازدید تیم تخصصی کمیته فنی بخش تحقیقات زراعی باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از مزارع گندم آلوده به زنگ زرد در نوکنده

تیم اعضای کمیته فنی بخش تحقیقات زراعی باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان: دکتر سوقی ، دکتر دهقان و دکتر باقری کیاء جهت بازدید فنی و پایشی از مزارع گندم آلوده به زنگ زرد در منطقه نوکنده در اسفند ماه ۹۸ به منطقه عازم شدند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، همکاران تیم تخصصی غلات بخش زراعی باغی مرکز به اتفاق همکاران سازمان جهاد کشاورزی استان از طرح انتخاب مشارکتی ارقام گندم آبی PVS در منطقه کردکوی، مزارع گندم در منطقه نوکنده ، طرح منطقه ای تعیین نژاد زنگ زرد و طرح انتخاب مشارکتی ارقام در منطقه شور PVS گمیشان بازدید بعمل آوردند و از نزدیک با کشاورزان و کارشناسان و مروجان پهنه در این مناطق در رابطه با وضعیت مزارع و توصیه های لازم جهت پیشگیری و مبارزه احتمالی با بیماریهای مهم غلات بحث و تبادل نظر کردند.

در این بازدید در یک مزرعه یک هکتاری واقع در جاده دریای نوکنده روی رقم معراج که به صورت پراکنده در برگ های اول و دوم بوته ها آلودگی به زنگ زرد داشتند بازدید و مسائل فنی و کارشناسی مورد تبادل نظر قرار گرفت