شرح وظایف

  خـانـه       شرح وظایف    فرم ها    آیین نامه ها     مدیریت

شرح وظایف و ساختار اجرایی استقرار چرخه مدیریت بهره وری

به موجب بند الف ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه مقرر شد دستگاه های اجرایی برای محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد، ضمن استقرار چرخه مدیریت بهره وری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه با هدف دستیابی به افزایش سهم بهره وری واحدهای تحت تولیت خود از ارزش افزوده اقتصادی کل کشور، با هماهنگی سازمان ملی بهره وری ایران و طبق دستورالعمل ابلاغی به شماره ۴۰۶۰۳ به تاریخ ۹۷/۸/۱ از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، فراهم نمایند. در دستور العمل مربوطه ۱۰ گام پیش بینی شده است که اولین آن تشکیل ارکان اجرای بند الف ماده ۵ شامل، تشکیل کارگروه فرابخشی بهره وری ،تشکیل کمیته های بهره وری دردستگاه های اجرایی مسئول در سطح مدیران موظف و تشکیل کارگروه کارشناسی بهره وری با عضویت افرادصاحبنظر دستگاهی و خارج از دستگاه است. بدین وسیله و برای اجرایی نمودن برنامه ارتقای بهره وری وزارت جهادکشاورزی مصوب به شماره ۴۱۸۹۸ /ت ۵۸۹۲۴ ه به تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ هیات محترم وزیران، شرح وظایف و ساختار اجرایی بهره وری به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

شرح وظایف و ساختار هسته های کارشناسی ستادی بهره وری وزارت جهاد کشاورزی

در هر یک از معاونت ها و سازمانهای تابعه، هسته کارشناسی بهره وری با مسئولیت نماینده ذیربط تشکیل خواهد شد. نماینده مربوطه موظف است به صورت فصلی گزارشی از اقدامها و فعالیتهای هسته ذیربط را به کمیته ارائه نماید.
ترکیب اعضای هسته های بهره وری معاونت/دستگاه/شرکت/دفتر
* معاون وزیر مربوط به هر حوزه/ رئیس دستگاه/ مدیرعامل شرکت (رئیس هسته)
* نماینده تام الاختیار معاونت/دستگاه/شرکت/دفتر که دارای مسئولیت اجرایی باشند. (دبیر هسته)
* مدیران واحدها و دفاتر معاونت/دستگاه/شرکت/دفتر و واحدهای تابعه (عضو)
* دو نفر کارشناس متخصص از بخش غیر دولتی و نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی به صلاح دید رئیس کمیته (عضو)
* دو نفر از اتحادیه ها و تشکلهای بخش خصوصی ذیربط (عضو)
شرح وظایف هسته های بهره وری ستادی معاونت/دستگاه/شرکت/دفتر
۱- ارتباط مستمر با دبیرخانه کمیته بهره وری وزارت جهادکشاورزی برای هماهنگی و ارزیابی برنامه های ارتقای بهره وری
۲- تهیه و تدوین دستورالعملهای مربوط به ارتقای بهرهوری سازمانی و بخشی در معاونت یا سازمان مربوطه و استقرار چرخه مدیریت بهره وری
۳- شناسایی موانع و مشکلات ارتقاء بهرهوری، عوامل بازدارنده و پیش برنده این برنامه ها و ارائه گزارش به کمیته بهره وری وزارت جهادکشاورزی
۴- تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی برای حل مسائل اساسی در بخش مرتبط
۵- ارتباط موثر با هسته های بهره وری استانی، راهبری و نظارت بر آن ها برای عملیاتی نمودن پروژه ها و اقدامات اساسی ارتقاء بهره وری
۶- جمع بندی گزارش سه ماهه برنامه های عملیاتی ارتقای بهره وری استان ها و ارسال گزارش ها به دبیرخانه کمیته بهره وری وزارت جهادکشاورزی
۷- تعیین نیازهای آموزشی اعضای هستههای بهرهوری ذیربط و برنامهریزی دورههای مورد نیاز در قالب سمینارها، کارگاهها و دوره های آموزشی در چارچوب برنامه های مصوب کمیته و برنامه ریزی لازم جهت ترویج آموخته ها و تجارب افراد شرکت کننده از معاونت و سازمان ذیربط در دورههای سازمان بهرهوری آسیایی در میان سایر افراد و گروه ها
تبصره (۱): دبیر هسته با حکم معاونت/دستگاه/شرکت/دفتر ذیربط به این سمت منصوب می شود.
تبصره (۲): هر یک از اعضا پس از معرفی توسط مسئول واحد ذیربط، با حکم رئیس هسته برای مدت ۲ سال منصوب می شوند.
تبصره (۳): هسته بهرهوری میتواند حسب مورد و موضوع مورد بحث و با توجه به تشخیص کمیته از افراد صاحبنظر و مطلع به جلسه(های) کمیته دعوت نماید.

شرح وظایف و ساختار کمیته های بهره وری استانی

در هر یک از استان های کشور، کمیته بهره وری با مسئولیت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تشکیل خواهد شد و هدایت، راهبری و نظارت حسن اجرای برنامه ارتقاء بهره وری با ایشان خواهد بود.
ترکیب اعضای کمیته استانی
*رئیس سازمان جهادکشاورزی استان (رئیس)
* معاون برنامه ریزی و اموراقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان (دبیر)
* معاونین سازمان جهاد کشاورزی استان یا نماینده تام الاختیار ایشان (عضو)
* نمایندگان تام الاختیار اداره های کل استانی (عضو)
*رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان (عضو)
* مدیران مستقل استانی (عضو)
* دو نفر نمایندگان اتحادیه ها و تشکل های بخش خصوصی (عضو)
تبصره (۱): هر یک از اعضا با حکم رئیس کمیته بهره وری استان برای مدت ۲ سال منصوب می شوند.
تبصره (۲): رئیس کمیته بهرهوری استان می تواند حسب مورد و موضوع مورد بحث و با توجه به تشخیص کمیته از افراد صاحبنظر و مطلع برای حضور در جلسه (های) کمیته دعوت نماید.
شرح وظایف کمیته بهره وری استان
۱- ارتباط مستمر با دبیرخانه کمیته بهره وری وزارت جهادکشاورزی و هسته های بهره وری معاونت/دستگاه/شرکت/دفتر برای هماهنگی و ارزیابی برنامه های ارتقای بهره وری
۲- ارائه آموزشهای تخصصی بهرهوری به اعضای کمیته، مدیران زیربخش های تولیدی، تشکل های بخش خصوصی و بهره برداران و برنامه ریزی و اقدامات اجرایی برای اشاعه فرهنگ بهرهوری به کارشناسان و بهره برداران بخش
۳- عملیاتی نمودن پروژه های بهره وری ابلاغ شده در سند مصوب ارتقاء بهره وری وزارت جهادکشاورزی توسط هیات دولت
۴- انتقال مسایل و چالش های ارتقاء بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی استان به هسته های بهره وری معاونت/دستگاه/شرکت/دفتر ذیربط
۵- ارائه گزارش های سه ماهه برنامه های عملیاتی ارتقاء بهره وری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان