برگزاری جلسه کمیته روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

جلسه کمیته روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در تاریخ ۲/۰۷/۱۳۹۷ در محل دفتر معاونت پژوهشی مرکز انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در ابتدای جلسه دکتر کیانی معاون پژوهشی مرکز، ضمن خیر مقدم به اعضای کمیته، خلاصه ای از نشست با اعضای هیات مدیره اتاق بازرگانی استان و روند پیگیری های انجام شده را ارایه داد. در ادامه اعضای کمیته نقطه نظرات خود را در خصوص تهیه مستندات این حوزه و نحوه پیگیری و ارایه آن را با توجه به الگوهای موجود و نحوه پیگیری افراد با توجه به مسولیت در گروه را تا پیش از نیمه مهر ماه بیان نمودند.

پاسخ دهید