حضور پژوهشگران بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در کارگاه آموزشی باید ها و نبایدهای اختلاط آفت کش

پژوهشگران بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در راستای ماموریت های بخش، در تاریخ جمعه ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۸ در کارگاه آموزشی یک روز باید ها و نبایدهای اختلاط آفت کش که به همت بخش بخصوصی برپا شده بود در سالن اجتماعات آموزشکده فنی و حرفه ای مائده شرکت کردند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر معصومه یونس آبادی رییس بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز در این خصوص گفت: در این کارگاه جمعی از کارشناسان جهاد کشاورزی و صاحبان کاینک های کشاورزی و سم فروشان استان حضور داشتند و در ابتدا مهندس بابک سلیم زاده یکی از کارشناسان ارشد و برجسته شیمی در کشور که روی اختلاط آفت کش ها فعالیت می کنند به ارائه مطالبی مفید و ارزنده در این زمینه پرداخته که مطالب ایشان در حوزه بیان شد. در فاز اول توضیحاتی در ارتباط با ویژگی آب های مورد استفاده در سم پاشی ها داده شد و در فاز دوم کارگاه در ارتباط بایدها و نبایدهای اختلاط سموم برگزار گردید و در ادامه پنلی از محققین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مهندس مبشری و دکتر ربانی با همراهی رئیس حفظ نباتات استان دکتر حق نما و مهندس متکی به سوالات حضار در ارتباط با مسائل اختلاط سموم در استان پاسخ دادند.