برگزاری جلسه برنامه ریزی طرح سیمیت در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

جلسه ایی در ارتباط با برنامه ریزی طرح سمیت با حضور پژوهشگران بخش های تحقیقات گیاهپزشکی، خاک و آب، فنی مهندسی و زراعی باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در تاریخ دوشنبه ۱۴ بهمن ماه در دفتر ریاست بخش فنی و مهندسی کشاورزی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در ابتدا جلسه دکتر محمد حسین رزاقی مسئول در این طرح به گزارشی در ارتباط با جلسات برگزار شده در سازمان جهاد کشاورزی پرداختند و در ادامه دو موضوع توسط محققان به بحث گذاشته شد.
در ادامه به تدوین و تنظیم زمان های که نیاز به بازدید بخش های مختلف مرکز از مزارع این طرح پرداخته و مشخص گردید در حداقل ۷ تاریخ مختلف به فاصله زمانی ۱۴ روز از مزارع با توجه به مرحله رشدی و نیاز گیاهان مختلف کشت شده از بخش های گیاهپزشکی، خاک و آب، زراعی باغی و فنی و مهندسی بایدید به عمل آید و در صورت بارندگی این بازدید با دو روز تاخیر برگزار گردد.
از طرفی با توجه به ضرورت و اهمیت اجرایی شدن توصیه های انجام شده توسط محققان مرکز حضور مسئولان سایت های مختلف این طرح در زمان بازدید های مشخص شده به همراه محققین الزامی می باشد.