انتشار هفتمین و هشتمین شماره های فصلنامه “بازتاب تات”

با احترام، به پیوست نسخه الکترونیکی شمارههای هفتم و هشتم فصلنامه “بازتاب تات” مربوط به فصلهای بهار و تابستان ۱۳۹۹ که بمنظور معرفی اثربخشـی دسـتاوردهای اخیر و شـاخص سازمـان در ابعـاد فنی، اقتصادی و اجتمـاعی منتشـر گردید.


پاسخ دهید