بازدید مزرعه گندم رقم ارسبار شهرستان رامیان به همت مهندس خیرگو پژوهشگر ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد کاووس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

به منظور پایش و بررسی وضعیت گندم رقم ارسبار از نظر آلودگی به بیماری ها، بازدیدی از مزرعه گندم ارسبار به مساحت ۱۵ هکتار واقع در روستای حسین آباد دلند توسط مهندس معصومه خیرگو پژوهشگر ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به همراه مهندس حسینی مسئول حفظ نباتات شهرستان رامیان و مهندس تاتاری کارشناس پهنه به عمل آمد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، گندم در مرحله پنجه زنی (Zadox=22) بود. علایم تیپیک بیماری زنگ و دیگر بیماریها به روی سطح بافت گندم مشاهده نشد. به ندرت در متن پهنک برگها کلروز و زردی به صورت لکه های منقوط رویت شد.در آزمایشگاه از روی این لکه ها لام تهیه شد. در زیر میکروسکوپ هیچ اسپوری رویت نشد. به نظر می رسد واکنش فوق حساسیت و تحمل گیاه به بیماری می باشد. ممکن است در صورت فراهم شدن شرایط رطوبت نسبی بالا در روزهای آتی، به روی این لکه ها اسپور قارچ تشکیل گردد. توصیه شد بازدید به طور منظم انجام گیرد که به محض بروز بیماری، کانون کوبی و روشهای کنترل بیماری صورت گیرد.

پاسخ دهید