برگزاری دوره آموزشی آشنایی با عوامل تاثیر گذار برکشت نشائی ذرت وخاک ورزی حفاظتی در گرگان

اولین کارگاه آموزشی کشت نشایی ذرت برای کارشناسان کشورتوسط پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان برگزار شد .


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکترحسن مختارپور و مهندس افشین مساوات اعضای هیات علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی این مرکز و مدرسان این دوره آموزشی که بمدت سه روزبرگزار شد در رابطه با کشت نشایی مسایل و راهکارها و توسعه آن، بصورت تئوری و عملی کارشناسان این حوزه کشور را در جریان روند کشت ذرت قرار دادند.
در این دوره همچنین آشنایی با عوامل کشت، مصرف بهینه و موثر برکشت نشایی ذرت با مصرف مترادف آب نیز ارایه شدکه بمدت ۱۸ ساعت جهت ۳۰ نفر از کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی در سالن قدس سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

پاسخ دهید