بازدید رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از از ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان

دکتر علی نجفی نژاد رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و دکتر ابوالفضل فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان از برنامه ها و پروژه های پژوهشی ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان وابسته به این مرکز، اول اردیبهشت ۱۳۹۹ بازدید به عمل آوردند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که در قالب اجرای طرح ها و پروژه های مشترک بین این ۲ مجموعه بزرگ و با سابقه پژوهشی و آموزشی استان برگزار شد با حضور دکتر مختارپور رییس بخش تحقیقات زراعی و باغی و گروهی از پژوهشگران مرکز و محققان ایستگاه انجام شد و از مزارع باقلا، علوفه و برنامه های تولید بذر گندم و آزمایشات غلات بازدید شد. در طی این بازدید دکتر فیض بخش ریاست ایستگاه، ضمن معرفی فعالیت ها، توضیحات کاملی در زمینه اهمیت برنامه ها و همچنین طرح های مرتبط با گیاهان علوفه ای را بیان کرد. در ادامه از هسته های اولیه بذر و دیگر برنامه های تکثیر لاین های امیدبخش گندم و لاین ها و ارقام بین الملل و طرح های اجرا شده در ایستگاه بازدید شد و دکتر سوقی پژوهشگر غلات بخش تحقیقات زراعی و باغی این مرکز توضیحات لازم را در خصوص طرح های تحقیقاتی، ارقام و لاین ها از نظر مسائل مختلف از جمله مقاومت به بیماری ها و کیفیت آنها برای حاضران بیان نمود. همچنین در ادامه با حضور در مزارع باقلا دکتر فاطمه شیخ در خصوص روند برنامه ها توضیحات کامل را ارایه کرد.