پذیرش مقاله محققان مرکز تحقیقات و آموزش گلستان برای انتشار در فصلنامه ترویجی مروج

مقاله محققان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برای انتشار در فصلنامه ترویجی مروج پإیرفته شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مقاله همکاران این مرکز:  دکتر علیرضا صابری و مهندس نوراالله تازیکه با عنوان «زراعت چغندرقند پاییزه در اسـتان گلستان» پس از داوری تخصصـی برای انتشار در فصلنامه ترویجی مروج مـورد پـذیرش قرار گرفت و در شماره ۱۶۰ بهار ۱۳۹۹ به چاپ خواهـد رسـید.