نشست محققان معین مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با کارشناسان پهنه شهرستان گرگان

این نشست در راستای طرح نظام نوین ترویج کشاورزی و حضور محققان در عرصه و مراکز جهاد کشاورزی به منظور ارتباط بین کارشناسان پهنه و محققان در جهت انتقال یافته های تحقیقاتی با حضور دکتر شعبان کیا، دکتر معصومه یونس آبادی و مهندس ثمانه ملک شاهکویی و کارشناسان پهنه مراکز جهاد کشاورزی حومه گرگان و ورسن برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این نشست ابتدا محققان معین در خصوص علف های هرز، آفات و بیماری های کلزا در ابتدای فصل رویش و روش های کنترل آنها مطالب خود را ارائه دادند و پس از بحث و گفتگو نکات فنی زیر توسط محققان معین ارائه شد:
۱- مصرف علفکش ترفلان به مقدار ۲/۵ لیتر در هکتار قبل از کاشت برای کنترل علفهای هرز پهن برگ؛ مصرف علفکش بوتیزان استار به مقدار ۲/۵ لیتر در هکتار پس از کاشت و قبل از سبز شدن تا مرحله کوتیلدونی برای کنترل علفهای هرز پهن برگ و باریک برگ؛ مصرف علفکش لونترل به مقدار ۸۰۰ میلی لیتر در هکتار پس از سبز شدن و قبل از ساقه دهی برای کنترل علفهای هرز پهن برگ؛ مصرف علفکش نابوس به مقدار ۳ لیتر در هکتار پس از سبز شدن و قبل از ساقه دهی برای کنترل علفهای هرز باریک برگ
۲- ضدعفونی بذر کلزا با حشره کش گاچو به مقدار ۱۴-۱۲ گرم به ازای هر کیلو گرم بذر کلزا برای کنترل کک های کلزا؛ محلول پاشی با حشره کش دیازینون به مقدار ۱/۵-۱ لیتر در هکتار برای کنترل ککها؛ مصرف سموم متالدئید یا دیپترکس بصورت طعمه مسموم برای کنترل حلزونها
۳- ضدعفونی بذر کلزا با قارچکش کاپتان به مقدار ۱/۲۵ گرم به ازای هر کیلوگرم بذر کلزا برای کنترل بیماری ساق سیاه کلزا؛ محلول پاشی با سموم قارچکش های کاربندازیم یا تیوفانات به مقدار ۱ لیتر در هکتار برای کنترل ساق سیاه کلزا در آلودگی برگی و ساقه

پاسخ دهید