حضور فعال دبیر محققان معین منطقه یک کشور در گردهمائی دبیران مناطق

دکتر محمد علی دهقان دبیر محققان معین منطقه یک در دومین گردهمائی دبیران مناطق ۵ گانه کشور، دبیران مراکز تحقیقاتی سراسر کشور، هماهنگ کنندگان ستادی ۹ گانه تهران، نمایندگان پژوهشگر مروجان ارشد
در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۸ حضور فعال داشت.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، این گردهمائی در محل معاونت ترویج سازمان واقع در سالن موسسه آموزش ترویج تهران برگزار شد و دبیران ۵ گانه محققین معین سراسر کشور گزارش کارنامه محققین معین استان های تحت پوشش خود را در حضور دکتر خاوازی رئیس سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی و معاونت ترویج و ارائه نمودند.
در این برنامه دکتر دهقان دبیر منطقه یک کشور که شامل استان های گلستان، مازندران، گیلان، تهران، سمنان و شاهرود و قم و نیز موسسات مستقر در منطقه یک کشور شامل : موسسه تحقیقات پنبه کشور، موسسه تحقیقات برنج، معاونت تحقیقات برنج آمل، پژوهشکده چای، پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری و مرکز تحقیقات ابریشم می باشد گزارش کاملی ازفعالیت های محققین معین در این مناطق، کارنامه ها، دستاوردها، اثر بخشی و مسائل و مشکلات و پیشنهادت محققین این منطقه برای حضار ارائه نمودند و سپس سایر دبیران نیز گزارش مناطق خویش را برای حاضران در گردهمائی ارائه کردند
سپس برای ادامه طرح محققین معین و مسائل مختلف پیرامون آن به بحث و تبادل نظر پرداختند.
گردهمائی با سخنرانی معاونان و سایر مدیران و نمایندگان برنامه محققین معین ادامه یافت و در پایان تصمیمات مهمی در گام دوم طرح نظام نوین ترویج گرفته شد که به صورت صورتجلسه و آئین نامه اعلام و ابلاغ خواهد شد.