اجرای برنامه بازدید و کنترل فرایند تولید بذر به همت کارشناسان واحد ثبت و گواهی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

برنامه بازدید و کنترل مزارع و دستگاه های بوجار، امکانات و انبارهای نگهداری بذر شرکت های تولید کننده بذر استان توسط کارشناسان واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در مهرماه ۱۳۹۸ بعمل آمد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، مهندس مهرناز مهرآور مسئول واحد ثبت و گواهی بذر و نهال این مرکز در این خصوص عناوین این برنامه ها را این چنین بیان نمود:
دکتر حمیدی و مهندس نجفیان در تاریخ ۲۲/۰۷/۹۸ لغایت ۲۳/۰۷/۹۸ از پروژه تحقیقاتی چهار ژنوتیپ جدید پنبه در ایستگاه هاشم آباد گرگان بازدید به عمل آوردند.
دکتر صادقی عضو هیئت علمی موسسه در تاریخ ۲۳/۰۷/۹۸ با کارشناسان واحد ثبت گلستان از طرح VCU سویا استان بازدید به عمل آوردند.
فرآیند بوجاری بذور گندم و جو در سطح استان در حال انجام می باشد و بازدید از دستگاههای بوجار، امکانات و انبارهای نگهداری بذر شرکت های تولید کننده بذر استان توسط مسئول واحد و کارشناسان واحد ثبت طی چند مرحله انجام گرفت.
بازدید از اراضی زیرکشت پنبه استان گلستان در مرحله کنترل نهایی در حال انجام می باشد.
بازدید از اراضی زیرکشت سویا استان گلستان در مرحله کنترل نهایی در حال انجام می باشد.