حضور فعال رییس بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی استان گلستان در وبینار بررسی برنامه ها و رویکردهای موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

دکتر جلال محمد زاده رییس بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در در وبینار بررسی برنامه ها و رویکردهای موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی حضور فعال داشت.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، این نشست صمیمی به صورت وبینار به منظور بررسی برنامه ها و رویکرد های جدید موسسه با حضور دکتر دهقانی سانیچ ریاست موسسه و معاونین پژوهشی و برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه و روسای بخش های ستادی و استانی برگزار گردید.
دکتر محمدزاده رئیس بخش، ابتدا به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود در ارتباط با برنامه ها و رویکردهای موسسه پرداخت و در ادامه موضوعاتی را درخصوص امکانات، فعالیت ها، کمبودها، نیازها ی آزمایشگاهی بخش و … در برنامه های جاری و آتی بخش در هر سه دیسیپلین آبیاری و زهکشی، صنایع غذایی و پس از برداشت و ماشین های کشاورزی را با ریاست موسسه مطرح کرد.

پاسخ دهید