انتشار دسـتاورد استاد پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش گلستان تحت عنوان راهبرد استفاده پایدار از منابع آب شور برای تعدیل شرایط کم آبی در فصلنامه بازتاب سازمان تات

دسـتاورد راهبرد استفاده پایدار از منابع آب شور برای تعدیل شرایط کم­آبی که به همت دکتر علیرضا کیانی استاد پژوهش و عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در فصلنامه بازتاب سازمان تات منتشر شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در آخرین شماره فصلنامه اثربخشی بازتاب تات سازمان (تابستان ۹۹)، ۱۳ دسـتاورد ارزشمند محققان مجموعه سـازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در سطح کشور منتشر و جهت اطلاع در دسترس جایگاه تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور قرار گرفته که از این میان، دستاورد زیر که حاصل سال ها تلاش دکتر علیرضا کیانی می باشد در این مجموعه معرفی شده است:

” راهبرد استفاده پایدار از منابع آب شور برای تعدیل شرایط کم­آبی “

در این مقاله دکتر کیانی پس از بر شمردن فرصت های استفاده از آب شور در کشور اهداف استفاده از آب شور در کشور را افزایش تولید، درآمد زارعین و افزایش بهره­وری آب و تولید دانست. در این دستاورد به تفکیک برای گیاهان زمستانه و تابستانه با ارایه مصداق های پژوهشی چگونگی استفاده پایدار از منابع آب شور هم از نظر تولید هم از نظر پایداری خاک را تشریح نمودند.

ایشان با بیان این نکته که در کشور تعاریف بومی شده و استاندارد برای تعریف کیفیت آب برای گیاهان بسیار اندک است نیاز ضروری دانست که باید این مهم در کشور عملیاتی شود و در این رابطه یک نمونه از طبقه بندی کیفی آب برای گیاه گندم در مناطق مشابه استان گلستان و دامنه­ای از آب های شور که برای تولید آن مناسب هستند را به استناد پژوهش­های انجام شده ارایه داد. بطوریکه در دیگر نقاط کشور میتوانند از این معیار برای دیگر کارهای مشابه استفاده کنند.

پژوهشگر مروج ارشد کشور، در این فصلنامه همچنین یک روش جدید برای استفاده پایدار از منابع آب شور را برای گیاهان تابستانه ارایه داد. در این روش که اولین بار در کشور انجام شده است آب شور و غیر شور در شیارهای مجاور بصورت متناوب بکار میروند و نتایج این ایده روی گیاه حساس به شوری ذرت نتایج رضایت بخشی داده است.

این شیوه هم میتواند به عنوان الگویی در کشور مورد بررسی بیشتر پژوهشگران قرار گیرد.

پاسخ دهید