برگزاری جلسه برنامه ریزی و اداری واحد آموزشی پژوهشی شهید روحانی فرد کردکوی

به منظور برنامه ریزی شایسته و بررسی نظرات همکاران، جلسه ای با حضور همکاران در واحد آموزشی پژوهشی شهید روحانی فرد شهرستان کردکوی وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۹ برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این جلسه که با حضور مهندس مهدیان رییس واحد و گروهی از همکاران برگزار شد با اشاره به برنامه های مختلف آموزشی، پژوهشی، عمرانی و توسعه ای انجام شده و پیش رو، نقدها، نظرات، راهکارها و برنامه های پیشنهادی جهت انجام شایسته این پروژه ها، از سوی حاضران ارایه و مورد گفتگو قرار گرفت.

پاسخ دهید