آرشیو روزانه: ۶ شهریور ۱۴۰۰

معرفی سورگوم رقم جدید منصور و افتخار مشارکت دکتر محمدتقی فیض بخش پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در این پروژه

سورگوم رقم جدید به نام منصور از سوی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی معرفی شد و دکتر محمدتقی فیض بخش رئیس ایستگاه نحقیقات ...

ادامه مطلب »