آرشیو روزانه: ۱۷ شهریور ۱۴۰۰

بازدید مهندس گلدانساز از دفتر انتقال فناوری های ریاست جمهوری از گنجینه طرح ها و دستاوردهای پژوهشی ایستگاه تحقیقات عراقی محله گرگان

مهندس گلدانساز از دفتر انتقال فناوری های ریاست جمهوری به همراه مهندس سبزه مدیر هماهنگی ترویج و مهندس کیالحسینی معاون ...

ادامه مطلب »