آرشیو روزانه: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰

معرفی سویا رقم جدید رحمت و افتخار مشارکت دکتر شهریار کیا پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در این پروژه

سویا رقم جدید دیم به نام رحمت از سوی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی معرفی شد و دکتر شهریار کیا پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی ...

ادامه مطلب »