آماده سازی خزانه در واحد آموزشی پژوهشی شهید روحانی فرد کردکوی

آماده سازی خزانه در واحد آموزشی پژوهشی شهید روحانی‌فرد کردکوی وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس محسن باقری رییس واحد آموزشی پژوهشی کردکوی (شهید روحانی فرد) در این خصوص گفت: در راستای بهره گیری شایسته از آب بندان های این واحد که خوشبختانه با بارش های امسال آبگیری مناسبی نیز داشته است جهت کشت های مرتبط، آماده سازی خزانه برنج در زمین های این واحد به همت همکاران مجموعه انجام شد.