برگزاری جلسه طرح یاوران تولید استان در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

جلسه با موضوع عملیاتی نمودن موضوعات احصاء شده طرح یاوران تولید با حضور رییس سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیران تحقیقات استان در سالن دکتر ارشاد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان روز دوشنبه ۲۰ مردادماه ۱۳۹۹ برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که با حضور دکتر مهاجر رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، دکتر فرجی رییس این مرکز به اتفاق معاون پژوهشی و محققان، مدیران و محققان موسسه تحقیقات پنبه کشور و دکتر آقایی رییس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب های داخلی گرگان انجام شد ضمن تاکید بر ادامه کامل طرح نظام نوین ترویج و انتقال دانش فنی به کشاورازان، به بررسی فرایند و مسائل و مشکلات طرح یاوران تولید پرداخته شد و بنا شد مسئله یابی و بررسی مشکلات بهره برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی در این راستا با دقت انجام شود و در این راستا از درختکاری زیتون تلخ بازدید به عمل آمده و بررسی پیش بینی عوامل زراعی باغی با استفاده از دادهای دریافتی همکاران مروجان پهنه نیز انجام شود.

پاسخ دهید