دستورالعمل کاشت، داشت و تولید بذر رقم مهتا

اولین رقم کم تانن باقلا در ایران

پاسخ دهید