بازدید مزارع تحقیقاتی آموزشی جو و کلزا واحد کردکوی به همت پژوهشگران بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

پژوهشگران بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در راستای ماموریت های بخش و نظارت بر وضعیت آفات و بیماری های مزارع تحقیقاتی تولیدی آموزشی جو و کلزا واحد آموزشی شهید روحانی فرد کردکوی وابسته به این مرکز، حضور یافتند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس مهدیان مدیر واحد در این خصوص گفت: با توجه به اجرای پروژه تحقیقاتی تولیدی آموزشی و همچنین امکان بیماری، علف هرز و خسارات آفات مهم، رصد مسایل مختلف در مزارع ایستگاه کردکوی توسط دکتر ربانی نسب و مهندس مبشری محققان بخش گیاهپزشکی انجام گرفت.

پاسخ دهید