برگزاری روز مزرعه سویا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان

روز مزرعه سویا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان (عراقی محله) وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در تاریخ ۱۷ مهرماه ۱۳۹۷ برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، با هماهنگی قبلی مدیریت ترویج سازمان جهادکشاورزی و این مرکز، مراسم روز مزرعه سویا با حضور محققان، کارشناسان و کشاورزان پیشرو و مدیران ترویج شهرستان های استان در ایستگاه تحقیقاتی گرگان برگزار شد در این برنامه مهندس محسن باقری، مهندس مریم غزائی یان، مهندس علیرضا ساوری نژاد، مهندس سمیرا شاملی و مهندس ثمانه ملک شاهکوئی از اعضای هیات علمی و پژوهشگران این مرکز به عنوان مجریان طرح نسبت به ارایه آخرین یافته های تحقیقاتی خود درباره روش های کاشت، نحوه آبیاری، نحوه استفاده از ماشین آلات کشاورزی، خاک ورزی زمین مورد نظر، روش های مبارزه با علف های هرز، آفات و بیماری های و ارقام مختلف آن در شرایط آب و هوایی استان اقدام نمودند. مهندس مجتبی سوخته سرایی نکاتی در رابطه با طرح بررسی اثر تاریخ کشت و محلول پاشی عناصر غذایی بر عملکرد،تشکیل گره و عارضه اختلال در غلاف بندی سویا برای حاضران ایراد کردند.

پاسخ دهید