پایان بوجاری بذر باقلا تولیدی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان

بوجاری بذر باقلا تولیدی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان پایان یافت.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر محمد تقی فیض بخش رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله (گرگان) در این خصوص گفت: در طی سال جاری پس از برداشت و بوجاری بذر ارقام مختلف باقلا عملیات نصب اتیکت توسط واحد ثبت و گواهی نهال و بذر انجام شد بذر باقلا شامل برکت و ارقام جدید باقلا شامل فیض مهتاب و شادان هستند.
شایان ذکر است این بذر پس از نصب اتیکت و تایید همکاران واحد کنترل و گواهی بذر و نهال و طی مراحل اداری، در اختیار پیمانکاران معرفی شده توسط سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان قرار خواهد گرفت.