برگزاری جلسه ارزیابی پروژه بهبود عملکرد و بهره وری نظام های گندم بنیان در ایران (ایران-سیمیت) در شهرستان علی آباد استان گلستان

جلسه ارزیابی پرژوه بهبود عملکرد و بهره وری نظام های گندم بنیان در ایران (ایران-سیمیت) در روز ۲۴ مهرماه ۱۳۹۸ در محل مدیریت جهاد کشاورزی علی آباد و با حضور محققان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، در این جلسه که به منظور بررسی روش اجرای پروژه امنیت غذایی در سایت در نظر گرفته شده در شهرستان علی آباد و با حضور مدیر و کارشناسان جهادکشاورزی شهرستان، اعضای هیات علمی و محققان بخش های اصلاح بذر، گیاهپزشکی، خاکشناسی، فنی و مهندسی: مهندس صادق نژاد، مهندس سبطی، مهندس ساوری نژاد، مهندس سیدی مجری پلاتفرم تحقیقاتی در ایستگاه گنبد و دکتر رزاقی محقق معین پرژوه بهبود عملکرد و بهره وری نظام های گندم بنیان در ایران (ایران-سیمیت) صورت گرفت اعضای حاضر به بحث و تبادل نظر در خصوص آزمایشات در نظر گرفته شده جهت این سایت پرداختند و نقطه نظرات و دیدگاه های خود را بیان نمود.