حضور محقق معین بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در جلسه مسئله یابی شهرستان علی آباد

دکتر محمد علی دهقان عضو هیات علمی و پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹ در جلسه فنی مدیریت شهرستان علی آباد حضور یافت.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، در این برنامه معاونت فنی این مدیریت مهندس ابراهیمی، مسئول ترویج شهرستان مهندس علیمردانی، معاونت تولیدات گیاهی دکتر ایمانی، مسئول حفظ نباتات و مروج پهنه در رابطه با مسائل مختلف این منطقه از جمله سطح قرار داد و سطح کشت کلزا در این منطقه، وضعیت بذور گندم و مسائل مختلف بذور گندم، سطح کشت گندم در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، میزان آلودگی باغات منطقه به مگس مدیترانه ای، وضعیت سموم شیمیائی در منطقه بحث و تبادل نظر کردند.

از جمله مباحث مهم مشکل مگس میوه مدیترانه ای در درختان واقع در حیاط خانه ها و خیابان ها که امکانات مبارزه با آن و یا اطلاعات و آگاهی مبارزه با آن وجود ندارد و لذا این مکان ها کانون های آلودگی برای این آفت و بقا و ماندگاری آنها برای سنوات آینده خواهند بود که نیازمند داشتن برنامه جامع در مبارزه با این آفت مهم، ضروری به نظر می رسد.

مسئله مهم دیگری که مورد بحث قرار گرفت، مشکل گرانی کودهای شیمیایی و نبود توان خرید مالی برای زارعان از یک سو و نبود امکان دریافت کودها و پرداخت وجه آن در زمان برداشت محصول است که به خاطر بازار کارگزاران موافقت نمی کنند و لذا این مسئله یک زنگ خطر جدی در آینده تولید محصولات کشاورزی و مشکلات تغذیه خاک در سنوات آینده خواهد بود.

پاسخ دهید