آرشیو روزانه: ۵ خرداد ۱۴۰۰

معرفی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان به عنوان نقطه تماس در همکاری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با آکادمی علوم کشاورزی یانان، چین

دکتر ابوالفضل فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به عنوان نقطه تماس Person Contact ...

ادامه مطلب »

معرفی گندم رقم جدید سپند و افتخار مشارکت دکتر دهقان پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در این پروژه

گندم رقم جدید به نام آرمان از سوی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی معرفی شد و دکتر محمدعلی دهقان پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی ...

ادامه مطلب »