آرشیو روزانه: ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

ارایه گزارش پیشرفت سامانه کشاورزی حفاظتی در استان گلستان و کشور در وزارت جهاد کشاورزی به همت پژوهشگر پیشکسوت بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

به همت دکتر محمد اسماعیل اسدی محقق مروج پیشکسوت آبیاری و عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ...

ادامه مطلب »