فرآیند نمونه برداری و برنامه های آزمایشگاهی به همت کارشناسان واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

نمونه برداری و آنالیزهای آزمایشگاهی از پارت های بذری شده توسط کارشناسان واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در بهار سال ۹۹ بعمل آمد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، مهندس مهرناز مهرآور مسئول واحد ثبت و گواهی بذر و نهال این مرکز در این خصوص عناوین این برنامه ها را در فروردین و اردیبهشت ۹۹ این چنین بیان نمود:

  • فرآیند نمونه برداری و آنالیز آزمایشگاهی از پارت های بذری پنبه شرکت های تولید بذر پنبه استان گلستان، شرکت پرتوی در گنبد، شرکت سهامی مزرعه نمونه در انبارالوم، شرکت دانش بنیان به فرآوران بذر و الیاف پنبه و شرکت مزرعه گرگان با ۵ رقم  به اتمام رسید و برچسب شناسه بر روی پارت تأییدی تن با حضور کارشناسان واحد استانی نصب گردید.
  • فرآیند نمونه برداری و آنالیز آزمایشگاهی از پارت های بذری سویا ۹ شرکت های تولید بذر سویا استان گلستان که یک شرکت در گنبد و ۸ شرکت دیگر در گرگان مستقر می باشند به اتمام رسید و برچسب شناسه بر روی پارت های تأییدی با حضور کارشناسان واحد استانی نصب گردید.
  • آنالیز آزمایشگاهی قوه نامیه نمونه های متفرقه کنجد،خیار, ذرت، پنبه، آتریپیلکس و یونجه انجام شد.

پاسخ دهید